Follow

Pomrowy zjadają mój bieluń i goździki.

· · Web · 1 · 1 · 0
@garbulix Bieluń? Nawet pomrowowi nie życzę, poczęstuj je może czymś bardziej euforycznym.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!