Follow

Dawno nie byłem na Fedi, żona mówi, żebym był, bo tylko mnie obserwuje i ona nie ma co czytać.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!