Follow

Na święta BN będziemy wysyłać ludziom ręcznie robione kartki, będą życzyć wesołego Alleluja z okazji urodzin Isaaca Newtona.
Jakby ktoś chciał, to możemy się dogadać i wyślemy taką kartkę również komuś spoza rodziny.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!