Follow

Od kiedy obejrzałem materiał Arleny Witt o skrótach z łaciny i.e. e.g., no., AD etc., używam ich w mojej angielskiej korespondencji, co sprawia, że brzmię mądrze.

tuba.beza.club/watch?v=_HW481V

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!